Cân bằng cuộc sống và công việc thời Covid

How would you rate your experience?