?นางสาวภวิกา ช่วยเทศ รหัส64320005 สาขา GD?

How would you rate your experience?