Bạn thấy phòng Vip11 như thế nào?

How would you rate your experience?