Đánh giá hiệu quả công việc khi làm online

How would you rate your experience?